Voedingsstoffen voor de tuin

Koemest? Of mest? Veel mensen denken dat zij hun tuin bemesten met gedroogde koemest. Koemest is echter eerder een bodemverbeteraar qua structuur dan een toevoeger van voedingsstoffen. Koemest is immers verteerde grasresten (voedsel van de koe) en bevat veel organische stoffen maar weinig voeding. Wilt u dus werkelijk bemesten kies dan voor een complete (organische) mest. Goede voorbeelden zijn de Innogreen bordermest en de Innogreen moestuinmest. Dat zijn complete uitgebalanceerde meststoffen met volop voedingsstoffen en micro organismen, het bevat dus alle voedingsstoffen die uw planten nodig hebben.

 

Waarom mest?

Planten hebben voeding nodig voor de groei, bloei, kleur, en weerstand. Opname van de voeding komt via organische mest of minerale meststoffen binnen. Voor de plant maakt dat geen verschil. Die kan elk element slechts in een specifieke verbinding opnemen. Zo wordt stikstof opgenomen in de vorm van bijvoorbeeld nitraat, dat van nature in de bodem voorkomt.


De aanvoer van voedingsstoffen is niet altijd voldoende voor een goede en gezonde groei. Per seizoen zijn er verschillende verhoudingen nodig. De aanvoer moet uitgebalanceerd zijn en een aanvulling op de reeds in de grond aanwezige voedingsstoffen. De plantenvoeding kan toegediend worden middels verschillende soorten meststoffen.

 

Soorten meststoffen:

     1. Organische meststoffen

     2. Organisch minerale meststoffen

     3. Minerale = kunstmeststoffen

     4. Gecoate kunstmeststoffen


1. Organische meststoffen

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong). We kunnen stellen dat het meest gebruik gemaakt wordt van beender-, bloed-, en verenmeel, cacao, soja, vinasse, natuurfosfaat, kieseriet, zeewieren en algen. Deze stoffen worden door het bodemleven omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Micro-organismen zorgen ervoor dat de voedingselementen opneembaar worden voor de plant. Organische meststoffen bevorderen dit bodemleven en verbeteren de bodemstructuur.

 

2. Organisch minerale meststoffen

Organisch minerale meststoffen zijn gecombineerde meststoffen: deels organisch en deels kunstmest. Een op deze wijze samengestelde meststof noemen we organisch tot een verhouding van 60% organisch en 40% kunstmest. Als het percentage organisch lager is dan mag het geen organische meststof meer heten. Een voordeel van deze soort meststoffen is dat ze een snellere werking hebben dan geheel organische meststoffen. Nadelen van organisch minerale meststoffen zijn dat ze een deel uitspoeling hebben en dat ze nauwelijks een stimulans voor het bodemleven vormen.

 

3. Kunstmeststoffen

Kunstmeststoffen zijn op kunstmatige wijze gefabriceerd. Het betreft zouten die direct oplossen wanneer ze in contact komen met water. Bij de opname van water wordt de plant gedwongen de voeding op te nemen en vaak in de onjuiste verhouding. Het effect hiervan is een geforceerde (verkeerde) groei, waardoor de vatbaarheid voor ziekten en plagen sterk vergroot wordt. Bij gebruik van kunstmest bij warm en zonnig weer kan er tevens verbranding van bladeren en gras optreden. Planten kunnen hierdoor schade oplopen.

 

4. Gecoate kunstmeststoffen

Voor deze meststoffen geldt hetzelfde als de hiervoor beschreven kunstmeststoffen. Het verschil zit hier in het aanbrengen van een laagje (coating) om de meststof heen, waardoor de afgifte (het oplossen) trager wordt en de afgifte over een langere periode plaatsvindt. Deze meststoffen zijn geschikt als u niet vaak wilt bemesten, maar ze stimuleren het bodemleven niet.

 

5. Kippenmest en koemest

Het gebruik van kippenmest heeft de volgende nadelen: door het hoge gehalte aan ammonium en ureum kan er verbranding ontstaan. Daarbij lost kippenmest snel op en is het daardoor kort werkend. Koemest bevat helaas weinig voeding. We denken vaak dat koemest veel voeding bevat omdat het mest heet, echter deze naamgeving komt voort uit het feit dat de koe het produceert, maar het bestaat voornamelijk uit grasresten. Hierdoor bevat koemest wel heel veel organisch materiaal, waardoor het heel geschikt is voor rozen en voor arme gronden. Het bevat echter zo weinig voeding dat er ook met andere middelen bemest moet worden.

 

Waaruit bestaat de plantenvoeding?

De belangrijkste ingrediënten van meststoffen zijn: 

     1. Hoofdelementen (de basisvoeding voor de plant)

     2. Sporenelementen (de groenten en fruit voor de plant, ofwel de vitamines)


1. Hoofdelementen:

Stikstof (N): voor de bovengrondse plantdelen, bladgroen en de vorming van eiwitten.

Fosfaat (P): voor de wortelontwikkeling.

Kali (K): voor de sapstroom door de plant, de aanmaak suikers en stevigheid.

Magnesium (Mg): voor aanmaak bladgroen.

Zwavel (S): voor de vorming van eiwitten en intern transport.

Calcium (Ca): voor neutralisatie van zuren, de waterhuishouding en de stevigheid van de celwanden.


2. Sporenelementen:

IJzer (Fe): bladgroen, eiwitten en koolhydraten

Mangaan (Mn): celdeling, stofwisseling

Koper (Cu): huidmondjes, actvering enzymen

Molybdeen (Mo): opneembaarheid voeding

Borium (B): waterhuishouding in de cellen en transport

Silicium (Si): bouwsteen voor de celwanden

Zink (Zn): vorming groeistoffen zoals Auxine en Cytokine

Deze dienen voor weerstand en ziektewerend vermogen, optimalisatie van de stofwisseling in de plant en het hormonentransport door de plant.

 

De beste keuze

Uiteindelijk profiteren uw tuin en de daarin groeiende gewassen het meest van organische meststoffen. Hiermee voedt u de bodem en het bodemleven, waarmee dus ook plant. Er ontstaat een betere bodemstructuur.


Bij het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen kunnen de micro-organismen en de bodemkringloop niet goed functioneren. Het gevolg laat zich raden: een verslechtering van de bodemstructuur, vermindering van opnamecapaciteit van de planten en een verminderde weerstand. Tevens kan er minder zuurstof in de bodem doordringen en kan er een anaeroob omzetting proces (rotting) ontstaan. Hierdoor sterven plantenwortels af. Als reactie op de slechte groei geeft men vaak nog wat extra kunstmest om groei te stimuleren, echter een averechts effect wordt bereikt. We komen in een negatieve groeispiraal terecht. Om dit te stoppen dienen we de structuur te verbeteren, micro-organismen te enten en organisch te gaan bemesten.


Vanaf deze start kan er weer een positieve groeispiraal ontstaan en kan de plant weer tot volledig wasdom komen en een grasmat zich perfect ontwikkelen. Ook bij nieuwe gronden, vaak in nieuwbouw wijken, zien we veel zogenoemde 'dode gronden'. Het betreft grond die uitgegraven is voor het fundatie werk en later als toplaag weer is teruggebracht rond het huis. Omdat deze uit de diepere lagen komt is er nauwelijks tot geen zuurstof geweest en is er geen actief bodemleven. Hierdoor is er sprake van een slechte structuur en willen planten niet goed groeien.

 

Veranderen van pH-waarde

De pH is een chemische benaming voor de zuurgraad van een oplossing. Zonder op de precieze betekenis in te gaan kan de pH-waarde beschreven worden als een maat voor de hoeveelheid zuurdeeltjes die in een oplossing voorkomen. De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk omdat voor elke plantensoort een optimum geldt. De zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Zand en veengronden zijn in het algemeen zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan kleigronden (pH hoger dan 6,7).


De pH regelt het evenwicht in de bodem d.m.v. chemische processen. Is de pH te laag dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.


Veranderen van pH-waarde in de tuin

De verlaging van de pH is bijzonder lastig. Hoewel er zuurwerkende materialen zijn, dienen hiervan dermate grote hoeveelheden te worden gebruikt dat dit op grote praktische, technische en ook financiële problemen stuit. Bij een hoge pH is het dan verstandiger om de aanplant enigszins aan te passen door (meer) kalkminnende planten, struiken en bomen in te plannen. Bij grassen is een hoge pH-waarde minder bezwaarlijk. Om te verzuren kan turf gebruikt worden of verzurende kunstmeststoffen.

 

Verhoging van de pH

Om de pH te verhogen en de grond minder zuur te maken, zijn er twee mogelijkheden: kalk strooien en/of bodembewerking. Er zijn globaal 3 soorten kalkbemesting beschikbaar:

  • Dolokal: harde, goedkope kalk, valt erg traag uiteen en moet in het najaar gegeven worden.
  • Cocolietenkalk: winning in kalkgrove. bestaat uit skeletten van fossiele algen, zachte kalk die snel oplost en het hele jaar gestrooid kan worden. Innogreen korrelkalk op basis van cocolietenkals lost snel op en valt gemakkelijk uiteen.
  • Maërl kalk: Een veelgebruikte jonge zeealgenkalk voor kalkbemesting. Deze kalk is afkomstig van skeletten van zeedieren en rijker aan mineralen. Bevat extra veel sporenelementen. Kan het hele jaar gebruikt worden. Innogreen Maërl kalk kan gebruikt worden in sier- en moestuin en op het gazon.

 

Optimale pH-waarde voor de diverse plantgroepen:

Gazons: 6.0-7.0

Borders algemeen: 5.5-6.5

Kalkminnende planten: 6.0-7.0

Zuurminnende planten: 5.0-6.0

Bomen algemeen: 5.5-6.5

Azalea/Rododendron en heide: 4.0-5.5


Innogreen Producten


Innogreen Graszó

Samengestelde organische meststof NPK 9-3-9 + 2% MgO verrijkt met de juiste micro-organismen. 

Productinformatie: Een veerkrachtig, diepgroen gazon: het ideale tapijt voor de tuin. Een stevige, diepgewortelde, donkergroene en dichte grasmat is de perfecte ondergrond voor het beoefenen van sport, spel en recreatie. Dit product combineert een organische meststof van de hoogwaardigste materialen met micro-organismen. Het bevat o.a. mycorrhizae en bacteriën. Daarnaast bevat het actinomyceten, gisten, enzymen en zeewier. Het gebruik resulteert in verbetering van de beworteling, een rustige groei, een diep groene kleur, een grotere droogte tolerantie, hogere weerstand tegen ziekten. Innogreen Graszó is een kleine, goed strooibare korrel en werkt 2 tot 3 maanden.

Dosering: Algemeen advies: 10 kg per 100 m2 per strooibeurt, 1 x per 8 weken in de periode april tot september.


Innogreen BioBodem Bodemactief

Innogreen BioBodem is een natuurlijke bodemverbeteraar met micro-organismen. 

Productinformatie: Een goede groei begint bij een gezonde bodem. In de bodem komen van nature diverse organismen voor: bacteriën, actiminocyten, mycorrhizae, schimmels, protozoën en regenwormen. Deze organismen houden de gezonde bodemstructuur in stand. Ze veroorzaken holten en zorgen voor de afbraak van dood organisch materiaal. Daarnaast beschermen ze de wortels tegen bodempathogene.

Dit product bestaat uit micro-organismen en tevens voedingsstoffen voor deze micro-organismen: o.a. bacteriën, schimmels, zeewier en gisten. De unieke samenstelling verrijkt het bodemleven waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en er komen voedingsstoffen voor de plant vrij uit compost, humus en organische stof. De meeste problemen voor een plant doen zich voor bij de start van de groei na aan/ver -plant. Op dat moment moeten er wortels gevormd worden. Voor dit proces is veel energie nodig terwijl de plant nog maar nauwelijks aan fotosynthese toe komt door een gebrek aan blad.

Dosering: Algemeen advies: 6 tot 10 kg per 100 m2.


Innogreen Najaarsmest

NPK 3-8-18 + 2 MgO

Innogreen Najaarsmest is een natuurlijke najaarsmeststof met extra kali voor afharding naar de winter toe, of bij vruchtdragende gewassen voor stevigere en smaakvollere vruchten. Tevens daar waar kalitekorten aan de orde zijn.

Dosering: Algemeen advies: 7 tot 14 kg per 100 m2 per strooibeurt.


Innogreen Korrelkalk

Innogreen korrelkalk is een natuurlijke kalk welke goed strooibaar is en gemakkelijk (en heel snel) uiteenvalt. De werking van deze kalk bestaat uit 2 delen. Enerzijds worden voedingstoffen in de bodem vrijgemaakt, anderzijds zorgt de hoge dosis aan calcium (kalk) in dit product voor de ontzuring van de bodem. Een te kort aan kalk in de bodem kan leiden tot een gebrekkige groei.

  • Voor gazon en moestuin
  • Makkelijk toe te dienen
  • Lost snel op, dit zorgt voor een snelle werking
  • Vergroot de opnamecapaciteit voor voedingsstoffen

Dosering: 2,5 tot 12 kg per 100 m² per strooibeurt. 1 à 2 x per jaar (1 x voorjaar 1 x najaar).


Innogreen Maërl kalk

Innogreen Maërl kalk is een natuurlijke koraalalgen kalk, afkomstig uit Bretagne (Frankrijk), rijk aan magnesium en sporenelementen. Vormt de ideale aanvulling van het NPK-menu van elke plant. Ontzuurt de bodem. Kan gebruikt worden in de siertuin, de moestuin, evenals op het gazon. Werkt rustig en langdurig. Zeewierkalk kan samen met meststoffen worden gestrooid. Geen bekalking uitvoeren bij zuurminnende planten.

  • kalk voor de moestuin, boomgaard, siertuin en vijver
  • maakt zware grond beter bewerkbaar
  • bevat sporenelementen

Dosering: 2,5 tot 12 kg per 100 m² per strooibeurt. 1 à 2 x per jaar (1 x voorjaar 1 x najaar).