Wat is belangrijk voor een optimale grasgroei

Voor een goed ontwikkeld gazon zijn onderstaande punten belangrijk:


     1. Bodemstructuur (lucht/water huishouding)

     2. Regelmatig verticuteren

     3. Aanwezigheid van micro-organismen

     4. Aanwezigheid van de juiste voedingsstoffen

     5. Juiste pH


1. Bodemstructuur: 


Voor een mooi gazon is allereerst het van belang dat de onderliggende structuur in orde is. Dit kan anders in een later stadium voor veel problemen zorgen. Voldoende lucht in de bodem, doorlaatbaarheid en het vochtvasthoudend vermogen, evenals voldoende organische stof, zijn essentieel. Bij eenzijdige bemesting en/of een gebrek aan micro-organismen kan verdichting van de bodem ontstaan. Dit komt doordat gras en graswortel resten niet afgebroken worden in de zode. Hierdoor ontstaat rotting met de verdichting tot gevolg. Een andere oorzaak van verdichting kan de bodemstructuur zelf (grondsoort) zijn. Organische stof (humus) is materiaal in de bodem dat al verteerd is en afkomstig is van levende dingen zoals planten en bomen.


2. Regelmatig verticuteren:

Verticuteren doet u met een speciale hark, waarmee u over het gazon trekt. Door te verticuteren wordt mos uit het gazon verwijderd en worden ondergrondse wortels doorgesneden. Zo wordt voorkomen dat uw gazon op den duur vervilt, waardoor lucht, vocht en voeding maar met moeite bij de graswortels terechtkomen. Het advies is minimaal eenmaal per jaar te verticuteren.


3. Micro-organismen: 


In de bodem komen diverse organismen van nature voor. Deze zorgen voor het in stand houden van de bodemstructuur. Ze veroorzaken holten en zorgen voor afbraak van dood organisch materiaal (compost en grasresten). Daarnaast bieden ze bescherming aan plantenwortels tegen ziekten en maken ze voedingsstoffen beschikbaar voor het gras. De meest voorkomende soorten zijn: bacteriën, actinomyceten, mycorrhizae, diverse schimmels, protozoën, en regenwormen.


4. Voedingsstoffen (nutriënten): 


De plant moet op het juiste tijdstip over voldoende voedingsstoffen kunnen beschikken. Daarbij is het belangrijk, dat deze stoffen in de goede verhouding opgenomen kunnen worden. Wanneer voedingsstoffen onvoldoende beschikbaar zijn, kunnen door een bemesting de tekorten aangevuld worden. Planten hebben voeding nodig voor de groei, bloei, kleur, en weerstand. 


5. pH- waarde:


De pH is een chemische benaming voor de zuurgraad van een oplossing. Zonder op de precieze betekenis in te gaan wordt volstaan met vast te stellen dat de pH-waarde een maat is voor de hoeveelheid zuurdeeltjes die in een oplossing voorkomen. De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk, omdat voor elke plantensoort een optimum geldt. De zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Zand en veengronden zijn in het algemeen zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan kleigronden (pH hoger dan 6,7). De pH regelt het evenwicht in de bodem d.m.v. chemische processen. Is de pH te laag dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.


Bekijk: Meer informatie over voedingsstoffen en pH-waarde